RODO

Polityka prywatności

PRAWO DO INFORMACJI O ADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU MRybczyński z siedzibą ul. Łódzka 51, 99-200 Poddębice

2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod nr telefonu kom.603802464 o adresem e-mail: biuro@mrybczynski.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zleceń;

2) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami  Pani/Pana danych mogą być:
a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5.W związku z przetwarzaniem przez Administratora przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
6.  w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj.  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej usług fotograficznych.